วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2/3

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดการประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เพื่อแจ้งและรับทราบข้อมูลนักเรียนแก่ผู้ปกครอง และยังมีการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 18 ทุนให้กับนักเรียน ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ม.2/3 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ธาตุ (Element)

ความหมายของธาตุ
ธาตุ (Element) คือ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียว เดียว เช่น โซเดียม (Na) แมกนีเซียม (Mg) คาร์บอน (C) ออกซิเจน (O) เป็นต้น
ในการจัดธาตุออกเป็นหมวดหมู่จะอาศัยสมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ เช่น ใช้ความเป็นโลหะและอโลหะเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ และยังสามารถแบ่งธาตุทั้ง 3 กลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีก เช่น แบ่งกลุ่มย่อยโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา และลักษณะที่อุณหภูมิปกติ เป็นต้น ดังแผนภาพเราแบ่งธาตุออกเป็น 3 ชนิด คือ
anipink06_next.gif กึ่งโลหะ ( Metalloid หรือ Semi metal )
ตารางธาตุ
ข้อมูล http://www.br.ac.th

สารประกอบ

ความหมายของสารประกอบ
สารประกอบ (Compound)คือสารบริสุทธิ์ที่มีธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ หรือ คือ สารที่มีโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือ เป็นสารบริสุทธิ์เนื้อเดียว เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุที่แตกต่างกัน 2 ชนิดขึ้นไป โดยใช้ปฏิกิริยาเคมี โดยที่อัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบจะคงที่ สารประกอบบางทีเรียกว่า สารประกอบเคมี (Chemical Compound) ประกอบด้วย อะตอมของธาตุในสัดส่วนที่แน่นอนเชื่อมกันเป็นโมเลกุล หรือโครงสร้างขนาดใหญ่เราเรียกชื่อทางเคมี (Chemical name) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของธาตุ เช่น เกลือแกง มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมคลอไรด์ (NaCI) เพราะประกอบด้วยธาตุโซเดียมและคลอรีน คุณสมบัติของสารประกอบอาจแตกต่างจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบโดยสิ้นเชิง เช่น โซเดียมเป็นโลหะที่อ่อนส่วนคลอลีนเป็นก๊าซที่เป็นพิษ ธาตุทั้งสองกินไม่ได้ แต่เมื่อประกอบกันเป็นเกลือแกงกลับเป็นอาหารที่รับประทานได้
หรืออย่างเช่นน้ำ เกิดจากธาตุไฮโดรเจนและธาตุออกซิเจน เป็นธาตุ ดังนั้น น้ำจึงไม่ใช่ธาตุ แต่เป็นสารประกอบ แต่นักเรียนมีกจะตอบว่า น้ำเป็นธาตุ เพราะเคยฟังมาว่าธาตุมี 4 ธาตุคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งไม่ถูกต้องในแง่ทางวิชาเคมี
สูตรเคมี คือกลุ่มสัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนเพื่อแสดงจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสาร
ข้อมูล http://www.br.ac.th

การผสมเทียมสัตว์

ความหมายการผสมเทียม
การผสมเทียม (Artificial insemination) หมายถึง การทำให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ ที่มนุษย์เป็นผู้ทำให้เกิดการปฏิสนธิ โดยนำน้ำเชื้ออสุจิจากสัตว์ตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ไปผสมกับไข่ของสัตว์ตัวเมียที่เป็นแม่พันธุ์ โดยที่สัตว์ไม่ต้องมีการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ การผสมเทียมสามารถทำได้กับสัตว์ทั้งที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายของสัตว์ เช่น การผสมเทียมปลา และการปฏิสนธิภายในร่างกายของสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การถ่ายฝากตัวอ่อน

ความหมายการถ่ายฝากตัวอ่อน
การถ่ายฝากตัวอ่อน เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบใหม่วิธีหนึ่ง โดยมีหลักการสำคัญ คือ การนำตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์ แล้วนำไปฝากใส่ใว้ในมดลูกของตัวเมียตัวอื่นที่เตรียมไว้เพื่อให้ตั้งท้องแทนแม่พันธุ์ ซึ่งทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแม่พันธุ์ได้อย่างคุ้มต่า เพราะแม่พันธุ์มีหน้าที่เพียงผลิตตัวอ่อน โดยไม่ต้องตั้งท้อง ซึ่งวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนนี้จะทำได้แต่เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ออกลูกเป็นตัว และออกลูกครั้งละ 1 ตัว และใช้เวลาตั้งท้องนาน

ข้อมูล http://www.panyathai.or.th และ www.br.ac.th

ตารางธาตุ (TABLE OF THE ELEMENTS)


นักเรียนสามารถเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องธาตุเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่คลังบทความของบล็อก แล้วเลือกคลิกที่ 2009 แล้วคลิกที่ สิงหาคม นักเรียนก็จะพบข้อมูลที่ต้องการศึกษามีมากมายเลย